ساعت های پرواز چهارشنبه 98/03/29 (از مبدا تهران)

  • مقصد
  • ساعت دریافت
  • ساعت پرواز
  • هواپیمایی
  • ساعت تحویل
  • توضیحات

کرمان

ساعت دریافت: 15:00

ساعت پرواز: 18:40

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 21:00

کرمان

ساعت دریافت: 19:30

ساعت پرواز: 23:40

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 07:33

زاهدان

ساعت دریافت: 21:00

ساعت پرواز: 06:00

هواپیمایی: آسمان

ساعت تحویل: 09:00

توضیحات: تاریخ 98/03/29

بندر عباس

ساعت دریافت: 15:00

ساعت پرواز: 19:20

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 22:00

بندر عباس

ساعت دریافت: 21:15

ساعت پرواز: 05:45

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 09:30

توضیحات: تاریخ 98/03/29

مشهد

ساعت دریافت: 15:00

ساعت پرواز: 19:20

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 22:00

مشهد

ساعت دریافت: 21:00

ساعت پرواز: 05:50

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 09:00

توضیحات: تاریخ 98/03/29

اهواز

ساعت دریافت: 21:00

ساعت پرواز: 05:00

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 09:00

توضیحات: تاریخ 98/03/29

عسلویه

ساعت دریافت: 21:00

ساعت پرواز: 06:15

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 09:00

توضیحات: تاریخ 98/03/29

شیراز

ساعت دریافت: 17:00

ساعت پرواز: 20:00

هواپیمایی: ماهان

ساعت تحویل: 22:00

شیراز

ساعت دریافت: 21:00

ساعت پرواز: 07:25

هواپیمایی: آسمان

ساعت تحویل: 10:00

تاریخ 98/03/29

بوشهر

15:00

21:00

19:05

06:05

قشم ایر

ایران ایر

22:00

09:00

تاریخ 98/03/29

آبادان

15:00

18:00

قشم ایر

20:30

چابهار

قشم

21:00

10:00

قشم ایر

13:00

تاریخ 98/03/29

کیش

11:00

15:00

14:10

18:55

ماهان

ماهان

17:00

22:00

یزد

12:00

15:40

آسمان

19:00